حساب های توئیتری ضد اتحادیه اروپا
  • پس از آمریکا شواهدی از دخالت روسیه در رفراندوم برگزیت بریتانیا هم کشف شد

    هفته نامه ویک از دریافت پول کثیف در کمپین طرفداران خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا خبر داد.