حال و هوای سازمان آتش نشانی اصفهان در روز آتش نشان