توزیع و مصرف قرص روانگردان در یکی از مدارس دخترانه غرب شهر تهران