توزيع كالاهاى يارانه دار
  • محمد شریعتمداری درباره تقطیع سخنانش و بازپخش آن توسط رسانه ملی گفت: متاسفانه اظهاراتی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع آن با نرخ پنجاه هزار تومان و غیره بنام بنده در رسانه ها منتشر شد که صحیح نیست.