تهران در ۱۴ فروردین
  • تهران در ۱۴ فروردین و بعد از اتمام تعطیلات نوروزی بر خلاف همیشه همچنان خلوت به نظر میرسد و از شلوغی و ترافیک سال های گذشته خبری نیست.