تهدیدات چین
  • تایوان:

    مقام های تایوانی در اظهار نظری اعلام کردند که در برابر فشار های روزافزون چین علیه کشورشان تسلیم نخواهند شد. چینی ها مدت هاست که تایوان را نه یک سرزمین مستقل بلکه بخشی از سرزمین خود قلمداد می کنند.