بنیامین شکوه‌فر
  • بنیامین شکوه‌فر:

    رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی گفت: امروز به خاطر سوء‌مدیریت و ناتوانی از اجرای طرح‌هایی که به درآمدهای پایدار منتهی می شود، همچنان بیش از ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری از محل منابع ناپایدار تامین می شود و در نهایت پایتخت را با چالش های فراوانی روبرو کرده است.

  • رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی:

    رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی مهم‌ترین‌ عامل بروز حاشیه‌نشینی‌ را فقر و ضعف اقتصادی دانست و گفت: این‌که در حاشیه‌های شهرهای بزرگ و بیخ گوش ما شهروندانی زندگی می‌کنند که با فقر مطلق دست‌پنجه‌ نرم می‌کنند و ما حتی تصوری از چگونگی گذران زندگی‌شان نداریم در واقع خودش یک معلول است.

`