برگزیده نخست حفظ 5 جز جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت
  • برگزیده نخست حفظ 5 جز دانشجویی جشنواره قرآن و عترت در گفتگو با موج

    برگزیده نخست حفظ 5 جز جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه با قرآن می توان به آرامش دست پیدا کرد، از مرور مفاهیم قرآنی با برگزاری جشنواره های قرآنی یاد کرد.