بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج اصف