بازدید فرمانده توپخانه 44 ارتش از نقاهتگاه بیماران کرونایی در خم