انواع درختان مركبات
  • مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

    مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت: برداشت پرتقال از باغهای مرکبات استان مازندران از اوایل آبان ماه آغاز شده است.