الحاق اولین مرحله تجهیزات نوین به فرماندهی مرزبانی کردستان