اصول و ضوابط معماری اسلامی ایرانی
  • با حکم استاندار مازندران صورت گرفت:

    استاندار مازندران طی احکام جداگانه ای؛ شهرداران 7 شهر مرزن آباد، امیرکلا، شیرگاه، گزنک، فریم، رستمکلا و خلیل شهر را منصوب کرد.