احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در یادمان شهدای هفتم تیر