آمار مصرف کاغذ
  • در کمیته توزیع کاغذ مطبوعات مقرر شد: توزیع کاغذ براساس اولویت‌بندی به ترتیب به روزنامه‌های سراسری، منطقه ای و استانی و هفته‌نامه‌ها و دوهفته‌نامه‌ها اختصاص یابد.