آزمون های آنلاین
  • علیرضا اسلامی:

    معاون آموزشی کانون زبان ایران در خصوص اتمام ترم زمستان در این مجموعه آموزشی با برگزاری موفق آزمون های آنلاین عنوان کرد: کانون زبان ایران در شرایطی که بسیاری از فرایندهای آموزشی مؤسسات آکادمیک دولتی و خصوصی در اثر شیوع بیماری کرونا و لزوم پرهیز از شرکت افراد در اجتماعات با اختلال مواجه گردیده است، موفق شد با برگزاری آزمون های آنلاین، در ۵۹ سطح از سطوح ۶۴ گانه ی خود، ترم آموزشی خود را با موفقیت به پایان برساند.