موج
کدخبر : ۳۸۲۰۱۱ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-382011

دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال؛

دیدار تیم ملی والیبال ایران و صربستان در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و صربستان در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال پنج شنبه 20 خرداد 1400 ساعت 12:30 دقیقه به مصاف هم رفتند.

* ترکیب تیم ملی والیبال ایران

میلاد عبادی‌پور، رضا عابدینی، سعید معروف، پوریا فیاضی، محمدرضا حضرت‌پور، مسعود غلامی، صابر کاظمی، مرتضی شریفی، علی شفیعی، میثم صالحی، محمدطاهر وادی، آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار و بردیا سعادت

* ترکیب تیم ملی والیبال صربستان

آتاناسویچ، نیکولا یوویچ، میلوراد کاپور، دیوید کواچ، ووک تودوروویچ، دراژن لوبوریچ، مارکو پودراسکانین، پتار کراس مانوویچ، استفان سیمیچ، مارکو ایوویچ، اوروش کواچویچ، میران کویونجیک، پاول پریچ، نیکولا پتکوویچ

* ست نخست/ایران 25 صربستان 21

اولین امتیاز برای صربستان به دست آمد.

توپ بازیکن صربستان به بیرون می رود و امتیاز اول برای ایران ثبت شد.

ضربه محکم کواتسوویچ با برخورد به مدافع ایران به بیرون رفت تا امتیاز دوم برای صرب ها رقم خورد.

سرویس بازیکن لهستان به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

رضا عابدینی ایران را به امتیاز 3 رساند.

آبشار اوروش کواچویچ امتیاز ها را برابر 3 کرد.

دو امتیاز پیاپی دیگر برای صربستان به دست آمد تا امتیاز ها 5 بر 3 شود.

امتیاز چهارم توسط عابدینی به دست آمد.

دفاع محمد طاهر وادی ایران را به امتیاز 5 رساند.

اسپک بازیکن صربستان امتیاز 6 را برای تیمش در پی داشت.

آبشار دراژن لوبوریچ به خارج از زمین رفت تا دو تیم در امتیاز 6 برابر شوند.

پای مرتضی شریفی به تور برخورد کرد تا امتیاز 7برای صربستان به ثبت رساند.

رضا عابدینی امتیاز ها را برابر 7 کرد.

توپ چس از چند بار رفت وبرگشت در نهایت با آبشار مرتضی شریفی که به بیرون رفت امتیاز 8 رابرای صربستان در پی داشت

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 7 به سود صربستان به ثبت رسید.

بازی با نتیجه 9 بر8 به سود صربستان ادامه دارد.

آبشار اسفندیار به خارج از زمین رفت تا امتیاز صرب ها 10 شود.

مرتضی شریفی ایران را به امتیاز 9 رساند.

سرویس مستقیم شریفی امتیاز ها را برابر ده کرد.

سرویس بعدی شریفی را هم بازیکنان صرب ها نتوانستد از تور رد کنند تا ایران یک امتیاز پیش افتد.

سرویس شریفی این بار با تور برخورد کرد تا امتیاز ها برابر 11 شود.

کار سرعتی علی شفیعی ایران را به امتیاز 12 رساند.

لوبوریچ امتیاز ها را برابر 12 کرد.

سرویس مستقیم پاول پریچ امتیاز صربستان را 13 کرد.

سرویس بازیکن صربستان این بار به تور برخورد کرد تا امتیاز ها برابر 13 شود.

آبشار اوروش کواچویچ با برخورد به دست مدافعان ما به بیرون از زمین رفت تا امتیاز صرب ها 14 شود.

دریافت ناقص بازیکنان ما صربستان را به امتیاز 15 رساند.

آبشار بازیکن صربستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز 14 برای ایران ثبت شود.

سرویس اسفندیار به خارج از زمین رفت تا امتیاز 16 برای صربستان ثبت شود.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 14 به سود صربستان به ثبت رسید.

آبشار دیدنی رضا عابدینی ایران را به امتیاز 15 رساند.

مرتضی شریفی اوروش کواچویچ را دفاع کرد تا دو تیم در امتیاز 16 برابر شوند.

پتار کراس مانوویچ به اوت زد تا ایران به امتیاز 17 رسد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت اسپک کواچویچ به دست شریفی برخورد کرد تا امتیاز ها برابر 17 شود.

آبشار سعادت ایران به آنتن برخورد کرد تا صربستان به به امتیاز 18 رسد.

آبشار سعادت اینبار امتیاز ها را برابر 18 کرد.

علی شفیعی کواچویچ را دفاع کرد تا ایران یک امتیاز پیش افتد.

آبشار پاول پریچ به تور برخورد کرد تا امتیاز ایران 20 شود.

سرمربی صربستان درخواست وقت استراحت کرد. ( 20 بر 18 به سود ایران)

اسپک دراژن لوبوریچ امتیاز 19 را برای تیمش در پی داشت

علی شفیعی در مقابل کاپیتان صربستان دفاع شد تا امتیاز ها برابر 20 شود.

آبشار بردیا سعادت از منطقه 4 ایران را به امتیاز 21 رساند.

سرویس مستقیم شفیعی ایران را به امتیاز 22 رساند.

سرمربی صربستان مجددا درخواست وقت استراحت کرد. ( 22 بر 20 به سود ایران)

آبشار اسفندیار از منطقه 4 ایران را به امتیاز 23 رساند.

اشتباه بازیکنان ما امتیاز 21 را برای صربستان در پی داشت.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد. ( 23 بر 21 به سود ایران)

سرویس بازیکن صربستان به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

بردیا سعادت پاول پریچ را دفاع کرد تا امتیاز 25 برای ایران ثبت شود.

در نهایت ست اول با نتیجه 25 بر 21 به سود ایران به اتمام رسید.

* ست دوم/ایران 15 صربستان  25

اولین امتیاز برای ایران ثبت شود.

آبشار بردیا  سعادت از منطقه دو امتیاز دوم را برای ایران ثبت کرد.

دو امتیاز پی در پی برای صربستان به دست آمد تا امتیاز ها برابر دو شود.

عدم هماهنگی بین پاسور و اسفندیار باعث شدتا امتیاز تقدیم قرمزپوشان صربستان شود.

مرتضی شریفی دفاع شد تا امتیاز صربستان 4 شود.

نیکولا یوویچ امتیاز 5 را برای تیمش ثبت کرد.

سرمربی ایرن درخواست وقت استراحت کرد.( 5 بر 2 به سود صربستان)

بعد از این استراحت باز هم دو امتیاز برای صربستان به دست آمد تا امتیاز صربستان 7 شود.

دفاع عالی از علی شفیعی ایران را به امتیاز 3 رساند.

آبشار پتکوویچ امتیاز 8 رابرای صرب ها به ثبت کرد.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 3 به سود صربستان به ثبت رسید.

آبشار بازیکن صربستان به اوت رفت تا امتیاز 4 برای ایران رقم خورد.

پتکوویچ امتیاز 9 را برای تیمش به دست آورد.

دو امتیاز دیگر برای صربستان به دست آمد تا امتیاز ها 11 بر 4 شود.

سرویس پاول پریچ مستقیم به اوت رفت تا امتیاز ایران 5 شود.

آبشار لا یوویچ امتیاز 12 را برای صربستان در پی داشت.

اسپک اسفندیار در زمین صربستان خوابید تا امتیاز ها 12 بر 6 شود.

آبشار بردیا سعادت ایران را به امتیاز 7 رساند.

بازی با نتیجه 14 بر 7 به سود صربستان ادامه دارد.

سرویس کواچویچ با کمک تور تبدیل به امتیاز شد.

اسپک شریفی ایران را به امتیاز 8 رساند.

امتیاز 16 هم برای صربستان به دست آمد.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 8 به سود صربستان ثبت شد.

ووک تودوروویچ اسفندیار را دفاع کرد تا امتیاز 17 برای صربستان به دست آید.

آبشار پاول پریچ تبدیل به امتیاز 18 برای صربستان شد.

آبشار اسفندیار امتیاز ایران را 10 رساند.

پاول پریچ باز هم موفق عمل کرد و امتیاز 19 رابرای صربستان ثبت کرد.

اوروش کواچویچ صربستان را به امتیاز 20 رساند. تا اختلاف امتیاز ها به ده رسد.

سرویس بازیکن صربیتان به تور برخورد کرد تا امتیاز ایران 11 شود.

آبشار اوروش کواچویچ امتیاز 21 را برای صربستان به ثبت رساند.

آبشار نمایشی اسفندیار از منطقه 4 ایران را به امتیاز 12 رساند.

باز هم کار خوب کواچویچ امتیاز 22 را برای تیمش در پی داشت.

امتیاز 13 برای ایران به ثبت رسید.

سرویس مستقیم عابدینی ایران را به امتیاز 14 رساند.

سرویس بازیکن ما به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن صربستان شود.

وادی دفاع شد اما توپ به اوت رفت تا امتیاز 15 برای ایران ثبت شود.

دو امتیاز پیاپی برای صربستان به دست آمد تا امتیاز صربستان به 25 رسد.

در نهایت ست دوم با نتیجه 25 بر 15 به سود صربستان به اتمام رسید.

* ست سوم/ایران 28 صربستان 26

اولین امتیاز برای صربستان به دست آمد.

کار خوب اسفندیار ایران را به امتیاز یک رساند.

پودروسکانن با خوش شانسی یک امتیاز گرفت. توپ روی دست او نخوابید اما پس از برخورد به لبه تور از دفاع ایران گذشت و تبدیل به امتیاز شد.

سرویس یوویچ خراب شد تا امتیازها برابر دو شود.

بردیا سعادت ایران را به امتیاز 3 رساند.

خطای تور محمد طاهر وادی امتیازها رابرابر 3 کرد.

سرویس پاول پریچ ن ایران شود.اوت رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

امتیاز 4 برای صربستان ثبت شد.

اسپک سرعتی رضا عابدینی ایران را به امتیاز 5 رساند.

استفان سیمیچ امتیاز ها را برابر 5 کرد.

آبشار بردیا سعادت امتیاز ایران را 6 رساند.

امتیاز 6 برای صربستان ثبت شد.

سرویس بازیکن صربستان به اوت رفت تا امتیاز ایران 7 شود.

بردیا سعادت دفاع شد اما به دلیل خطای بازیکن صربستان امتیاز برای ایران ثبت شد.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 6 به سود ایران رقم خورد.

سرویس شریفی به تور برخورد تا توپ و امتیاز ازآن صربستان شود.

نهمین امتیاز برای ایران توسط بردیا سعادت به دست آمد.

توپ پاول پریچ به اوت رفت تا اختلاف امتیاز ها به سه رسد.( 10 بر 7 به سود ایران)

دراژن لوبوریچ امتیاز 8 را برای تیمش به دست آورد.

آبشار بازیکن ما امتیاز 11 را برایمان ثبت کرد.

آبشار پاول پریچ در منطقه یک زمین ایران جای گرفت تا امتیاز صربستان 9 شود.( 11 بر 9 به سود ایران)

امتیاز 10 برای صربستان ثبت شد.

اسفندیار دو امتیاز پیاپی را برای ایران به دست آورد تا امتیاز ایران 13 شود.( 13 بر 10 به سود ایران)

سرمربی صربستان درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس اسفندیار به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن صربستان شود.

سرویس کاپیتان صربستان هم به تور برخورد کرد تا امتیاز ها 14 بر 11 به سود ایران شود.

آبشار کواچویچ امتیاز 12 را برای تیمش در پی داشت.

مرتضی شریفی ایران را به امتیاز 15 رساند.( 15 بر 12 به سود ایران)

آبشار بازیکن صربستان در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز 13 برای این تیم ثبت شود.

سرویس اوروش کواچویچ به تور برخورد کرد تا امتیاز 16 برای ایران به دست آید.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 13 به سود ایران رقم خورد.

سرویس بازیکن ما به تور برخوردکرد تا امتیاز صربستان 14 شود.

سرویس بازیکن صربستان هم خراب شدتا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

دو امتیاز پی در پی برای صربستان به دستآمد تا امتیاز ها 17 بر 16 شود.

توپ پس از چند بار رفت وبرگشت در نهایت به دست مدافع صربستان برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 18 برای ایران ثبت شود.

دو تیم در امتیاز 18 برابر شدند.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

بعد از این استراحت اسفندیار با آبشار زیبای خود امتیاز 19 را برای ایران ثبت کرد.

خطای تور صرب ها را به امتیاز 19 رساند.

آبشار کاظمی در زمین صربستان فرود آمد تا امتیاز ایران 20 شود.

دو تیم در امتیاز 20 برابر شدند.

اسپک شریفی ایران را به امتیاز 21 رساند.

دو تیم در امتیاز 22 برابر شدند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت تبدیل به امتیاز برای صربستان شد.

کار خو سعادت امتیاز ها را برابر 23 کرد.

آبشار بازیکن صربستان امتیاز 24 را برایشان در پی داشت.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

بردیا سعادت با آبشار زیبای خود سه مدافع مسیر توپش را نتوانستد پوشش دهند تا امتیاز ها برابر 24 شود.

مارکو ایوویچ دفاع شد تا اایران به امتیاز 25 رسد.

سرویس سعادت به خارج از زمین رفت تا دو تیم در امتیاز 25 هم برابر شوند.

آبشار عابدینی در زمین صربستان فرود آمد تا امتیاز ایران 26 شود.

سرویس اسفندیار به تور برخورد کرد تا دوتیم در امتیاز 26 هم برابر شوند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت امتیاز 27 را برای ایران در پی داشت.

آبشار سعادت ایران را به امتیاز 28 رساند.

در نهایت ست سوم با نتیجه 28 بر 26 به سود ایران به اتمام رسید.

* ست چهارم/ایران 22 صربستان 25

اسفندیار اولین امتیاز را برای ایران ثبت کرد.

آبشار بازیکن صربستان امتیاز ها را برابر یک کرد.

کواتسوویچ امتیاز دوم را برای صربستان ثبت کرد.

سرویس مستقیم بازیکن صربستان امتیاز ها سه بر یک کرد.

توپ سعادت از منطقه دو در زمین صربستان فرود آمد تا امتیاز ایران دو شود.

آبشار بازیکن صربستان امتیاز 4 را برایشان در پی داشت.

بازی با نتیجه 5بر 4 به سود صربستان ادامه دارد.

آبشار سعادت از منطقه دو در زمین صربستان فرود آمد تا امتیاز ها برابر 5 شود.

سرویس عابدینی به تور خورد.

دو تیم در امتیاز 6 هم برابر شدند.

آبشار شفیعی ایران را به امتیاز 7 رساند.

آبشار بازیکن کشورمان به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 7 شود.

جای خالی شفیعی ایران را به امتیاز 8 رساند.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 7 به سود ایران به ثبت رسید.

دو امتیاز پی در پی برا صربستان امتیاز ها را 9 بر 8 به سود صربستان کرد.

آبشار اسفندیار امتیاز ها را برابر 9 کرد.

سرویس شفیعی از روی تور رد نشد تا توپ و امتیاز از ان صربستان شود.

سرویس بازیکن صربستان هم خراب شد تا توپ و امتیاز از ان ایران شود.

آبشار کواتسوویچ به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 11 بر 10 به سود ایران شود.

دو تیم در امتیاز 11 برابر شدند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط آبشار اسفندیار تبدیل به امتیاز 12 شد.

سرویس اسفندیار از روی تور رد نشد تا دو تیم در امتیاز 12 برابر شوند.

اسپک بردیا سعادت ایران را به امتیاز 13 رساند.

آبشار مارکو ایوویچ امتیاز ها را برابر 13 کرد.

شفیعی تک دفاع شد تا صربستان یک امتیاز پیش افتد.

لوبوریچ اختلاف امتیاز ها را به دو رساند.

سعادت چهاردهمین امتیاز را برای ایران به دست آورد.( 15 بر 14 به سودصربستان)

امتیاز 16 برای صربستان به دست آمد.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 14 به سود صربستان رقم خورد.

بازی با نتیجه 18 بر 16 به سود صربستان ادامه دارد.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

اما این استراحت هم تاثیری نداشت و امتیاز 19 برای صربستان ثبت شد.

آبشار اسفندیار ایران را به امتیاز 17 رساند.

تک دفاع از اسفندیار امتیاز ایران را به 18 رساند..( 19 بر 18 به سودصربستان)

آبشار استفان سیمیچ امتیاز صربستان را به 20 رساند.

توپ سعادت به خارج از زمین رفت تا امتیازها 21 بر 18 شود.

آبشار اسفندیار ایران را به امتیاز 19 رساند.

آبشار آتاناسویچ امتیاز 22 را برای صربستان ثبت کرد.( 22 بر 19 به سودصربستان)

اسپک کواتسوویچ به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران 20 شود.

سرمربی صربستان درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس مستقیم اسفندیار اختلاف امتیاز ها را به یک رساند.

آبشار کواتسوویچ امتیاز 23 را برای صربستان ثبت کرد.

کاظمی ایران را به امتیاز 22 رساند.( 23 بر 22 به سودصربستان)

 دراژن لوبوریچ صربستان را به امتیاز 24 رساند.

امتیاز 25 برای صربستان به دست آمد.

در نهایت ست چهارم با نتیجه 25 بر 22 به سود صربستان به اتمام رسید.

* ست پنجم/ایران 8 صربستان 15

دو امتیاز پیاپی برای صربستان ثبت شد.

کارخوب سعادت از منطقه دو اولین امتیاز را برای ایران ثبت کرد.

توپ بازیکن صربستان به خارج از زمین رفت تا دو تیم در امتیاز دو برابر شوند.

دراژن لوبوریچ امتیاز 3 را برای صربستان به دیت آورد.

سرویس مستقیم بازیکن صربستان امتیاز ها را 4 بر دو کرد.

آبشار اسفندیار به خارج از زمین رفت همچنین خطای تور انجام داد تا امتیاز صربستان 5 شود.

سرمربی ایران تقاضای وقت استراحت کرد.

آبشار بازیکن صربستان روی خط جای گرفت تا امتیاز 6 برای صربستان ثبت شود.

امتیاز 7 برای صربستان ثبت شد.( 7 بر 2 به سودصربستان)

آبشار دراژن لوبوریچ امتیاز 8 را برای صربستان ثبت کرد.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8بر 2 به سود صربستان رقم خورد.

آبشار سعادت ایران را به امتیاز 3 رساند.

سرویس بازیکن صربستان امتیاز 9 رابرایشان در پی داشت.

امتیاز 4 برای ایران ثبت شد.( 9 بر 4 به سودصربستان)

سرویس اسفندیار به تور برخورد کرد تا امتیاز صربستان ده شود.

سرویس بازیکن صربستان هم به تور  برخورد کرد تا امتیاز ها 10 بر 5 به سود صربستان شود.

 کاظمی نتوانست توپ را به زمین صرب ها برگشت دهد تا امتیاز 11 برای صربستان ثبت شود.

 امتیاز 12 برای صربستان ثبت شد.

سروس بازیکن صربستان از دست رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.( 12بر 6 به سودصربستان)

توپ بازیکن صربستان به دفاع برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 13 برای این تیم ثبت شود.

سرویس دراژن لوبوریچ بازیکن صربستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز 7 برای ایران رقم خورد.

سرویس شفیعی از روی تور رد نشد تا امتیاز 14 برای صربستان ثبت شود.

آبشار خوب کاظمی ایران به امتیاز 8 رساند.( 14بر 8 به سودصربستان)

کواتسوویچ امتیاز 15 را برای صربستان ثبت کرد.

در نهایت ست پنجم با نتیجه 15 بر 8 به سود صربستان به اتمام رسید تا در مجموع صربستان 3 بر دو برنده ایران شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها