موج
کدخبر : ۳۰۱۰۶۸ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-301068

جام جهانی والیبال؛

تیم ملی والیبال ایران و ایتالیا در رقابت‌ های جام جهانی والیبال به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران در دهمین دیدارش در رقابت‌ های جام جهانی والیبال دوشنبه 22 مهر 98 از ساعت 09:30 دقیقه به مصاف تیم ملی والیبال ایتالیا رفت.

* ست نخست/ ایران 27- ایتالیا 25

اسفندیار ، معروف ، مجرد ، غفور ، عبادی پور ، موذن و شفیعی ترکیب آغاز کننده تیم ملی کشورمان برای این بازی بودند.

اولین امتیاز برای ایتالیا ثبت شد.

سرویس بازیکن ایتالیا به خارج از زمین رفت تا اولین امتیاز برای ایران رقم خورد.

عملکرد خوب بازیکنان ایتالیا دو امتیاز پیاپی برایشان در پی داشت.

آبشار غفور به دست مدافع خورد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 3 بر 2 شود.

امتیاز چهارم نیز برای ایتالیا به دست آمد.

کار خوب امیر غفور  امتیاز 3 را برای ایران در پی داشت.

عملکرد خوب بازیکنان ایتالیا  حساب کار را 6 بر 3 کرد.

توپ علی اصغر مجرد در زمین ایتالیا خوابید تا امتیاز 4 برای ایران ثبت شود.

جای خالی و دفاع بازیکنان ایتالیا دو امتیاز برایشان در پی داشت.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 4 به سود ایتالیا ثبت شد.

آبشار میلاد عبادی پور امتیاز 5 را برای ایران رقم زد.

سرویس مستقیم سعید معروف دو امتیاز پیاپی برای ایران در پی داشت تا حساب کار تا به این لحظه 8 بر 7 شود.

دو تیم در امتیاز 8 برابر شدند.

آبشار بازیکن ایتالیا به بدن معروف برخورد کرد و امتیاز 9 رابرای ایتالیا ثبت کرد.

سرویس بازیکن ایتالیا خراب شد تا دو تیم در امتیاز 9 برابر شوند.

توپ بازیکن ایتالیا به دست اسفندیار برخورد کرد تا امتیاز 10 برای ایتالیا ثبت شود.

سعید معروف از دفاع امتیاز ها را برابر 10 کرد.

سرویس مستقیم شفیعی امتیاز 11 را برای ایران در پی داشت.

دفاع بازیکنان ما امتیاز 12 را برایمان رقم زد.

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار بازیکن ایتالیا حساب کار را 12 بر 11 کرد.

دو تیم در امتیاز 12 برابر شدند.

آبشار معروف امتیاز 13 را برای ایران در پی داشت.

 نلی درادامه کار امتیاز 14 را برای ایتالیا گرفت

رالی زیبایی شکل گرفت که در نهایت امتیاز امیر غفور دفاع شد تا امتیاز 15 برای ایتالیا به دست آید.

سرویس بازیکن ایتالیا خراب شد تا امتیاز 14 برای ایران ثبت شود.

آبشار میلاد عبادی پور در زمین ایتالیا فرود آمد تا امتیاز ها برابر 15 شود.

آبشار سرعتی نلی امتیاز 16 را برای ایتالیا ثبت کرد.

وقت استراحت فنی دوم با حساب کار 16 بر 15 به سود ایتالیا رقم خورد.

آبشار بازیکن ما به دست پاستور ایتالیا برخورد کرد و حساب کار را برابر 16 کرد.

آبشار بازیکن ما امتیاز 17 را برای ایران ثبت کرد.

آبشار پرقدرت بازیکن ایتالیا امتیاز ها را برابر 17 کرد.

بازی تا به این لحظه 20 بر 18 به سود ایتالیا است.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار سرعتی علی شفیعی ایران را به امتیاز 19 رساند.

آبشار بازیکن ایتالیا اختلاف امتیاز ها را به دو رساند.

آبشار امیر غفور امتیاز 20 را برای ایران در پی داشت.

ایپک بازیکن ایتالیا در زمین ایران فرود آمد تا حساب کار 22 بر 20 شود.

جای خالی فیاضی امتیاز 21 را برای ایران رقم زد.

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس امیر غفور به خارج از زمین رفت تا حساب کار 23 بر 21 شود.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار امیر غفور ایران را به امتیاز 22 رساند.

اسپک نلی امتیاز 24 را برای ایتالیا در پی داشت.

آبشار میلاد عبادی پور از بین دست مدافعین ایران را به امتیاز 23 رساند.

کار خوب میلاد عبادی پور یک امتیاز برای ایران در پی داشت تا دو تیم در امتیاز 24 برابر شوند.

امتیاز 25 برای ایتالیا رقم خورد.

اسپک میلاد عبادی پور امتیاز ها را برابر 25 کرد.

ملی پوشان به راحتی امتیاز 26 را گرفتند.

ضربه علی شفیعی امتیاز 27 را برای ایران رقم زد.

در نهایت ست  اول با نتیجه 27 بر 25 به سود ایران به اتمام رسید.

* ست دوم/ ایران 29- ایتالیا 27

اولین امتیاز برای ایران ثبت شد.

رالی خیلی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط فیاضی تبدیل به امتیاز دوم برای ایران شد.

سرویس مستقیم میلاد عبادی پور امتیاز سوم را برای ایران در پی داشت.

اشتباه میلاد عبادی پور اولین امتیاز را برای ایتالیا ثبت کرد.

آبشار شفیعی در زمین ایتالیا فرود آمد تا ایران به امتیاز 4 رسد.

حساب کار تا به این لحظه 4 بر 2 است.

سرویس مستقیم نلی امتیاز سوم رابرای ایتالیا رقم زد.

سرویس بازیکن ایتالیا خراب شد تا امتیاز 5 برای ایران ثبت شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط نلی تبدیل به امتیاز برای ایتالیا شد.

آبشار بازیکن ایتالیا به دست مجرد برخورد کرد تا دوتیم در امتیاز 5 برابر شوند.

امتیاز 6 برای ایران ثبت شد.

اسپک سرعتی و تماشایی میلاد عبادی پور هفتمین امتیاز را برای ایران در پی داشت.

سرویس بازیکن ما به اوت رفت تا حساب کار 7 بر 6 شود.

آبشار مجرد ایران را به امتیاز 8 رساند.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8 بر 6 به سود ایران ثبت شد.

آبشار نلی در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز 7 برای ایتالیا به دست آید.

میلاد عبادی پور ایران را به امتیاز 9 رساند.

سرویس پرشی سعید معروف با فاصله زیاد به خارج از زمین رفت تا امتیاز 8 برای ایتالیا ثبت شود.

دفاع بازیکن ایتالیا مقابل شفیعی امتیازها را برابر 9 کرد.

امتیاز 10 برای ایران ثبت شد.

تک دفاع شفیعی حساب کار را 11 بر 9 کرد.

سرویس بازیکن ما خراب شد تا امتیاز 10 برای ایتالیا ثبت شود.

دو تیم در امتیاز 11 برابر شدند.

امتیاز 12 برای ایران ثبت شد.

مدافعان ایتالیا امیر غفور را نتوانستند دفاع کنند تا امتیاز 13 برای ایران به دست آید.

آبشار امیر غفور حساب کار را 14 بر 12 کرد.

سرویس مستقیم امیر غفور امتیاز 15 را برای ایران در پی داشت.

امتیاز 13 برای ایتالیا ثبت شد.

اعلام خطای تور از سعید معروف چهاردهمین امتیاز را برای ایتالیا در پی داشت.

دو تیم در امتیاز 15 برابر شدند.

خطای پنجه دو ضرب بازیکن ایتالیا ایران را به امتیاز 16 رساند.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 15 به سود کشورمان ثبت شد.

روبرتو امتیاز ها را برابر 16 کرد.

ضربه عبادی پور امتیاز 17 را برای ایران در پی داشت.

کار خوب نلی باز هم امتیاز ها را برابر کرد.

اسپک امیر غفور حساب کار را 18 بر 17 کرد.

موقعیت خوبی را عبادی پور از دست داد تا امتیاز 18 برای ایتالیا ثبت شود.

سرویس مستقیم بازیکن ایتالیا امتیاز 19 را برایشان در پی داشت.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

پس از این وقت استراحت آبشار شفیعی امتیاز ها را برابر 19 کرد.

اسپک بازیکن ایتالیا به دست بازیکن ما برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا متیاز 20 برا ایتالیا ثبت شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت و دفاع در نهایت توسط ایتالیایی ها تبدیل به امتیاز شد تا حساب کار 21 بر 19 شود.

اسپک سرعتی نلی به دست مدافع ما برخورد کرد تا اختلاف امتیاز ها  به 3 رسد.

کولاکوویچ مجددا درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار پویا فیاضی به دست دفاع عقب برخورد کرد و امتیاز 20 را برای ایرن ثدر پی داشت.

رالی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چند بار رفت و برگشت با اشتباه بازیکن ایتالیا تبدیل به امتیاز برای ایران شد تا حساب کار 22 بر21 شود.

آبشار پویا فیاضی امتیاز ها را برابر 22 کرد.

سرویس نلی اینبار در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز 23 برای ایتالیا به دست آید.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت و دفاع با خطای روی تور فیاضی امتیاز 24 را برای ایتالیا به دنبال داشت.

اسپک علی اصغر مجرد ایران را به امتیاز 23 رساند.

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

نلی دفاع شد تا امتیاز دو تیم برابر 24 شود.

ایران به امتیاز 25 رسید.

پاس بریده بازیکن ایتالیا امتیاز ها را برابر 25 کرد.

کار خوب علی اصغر مجرد امتیاز 26 را برای ایران در پی داشت.

آبشار بازیکن ایتالیا امتیاز ها را برابر 26 کرد.

امتیاز 27 برای ایران ثبت شد.

ضربه تمام کننده از بازیکن ایتالیا باعث شد تا دو تیم در امتیاز 27 برابر شوند.

اشتباه بازیکنان ایتالیا امتیاز 28 را برای ایران رقم زد.

سرانجام تیم ملی والیبال کشورمان موفق شد با نتیجه 29 - 27 برنده این ست باشد.

* ست سوم/ ایران 28- ایتالیا 30

اولین امتیاز برای ایتالیا ثبت شد.

آبشار پویا فیاضی حساب کار را برابر 2 کرد.

امیر غفور دفاع شد تا امتیاز 3 برای ایتالیا ثبت شود.

سرویس نلی به تور برخورد کرد تا امتیاز ها برابر 3 شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت توسط نلی تبدیل به امتیاز 4 برای ایتالیا شد.

سرویس بازیکن ایتالیا خراب شد تا امتیاز دو تیم در 4 برابر شود.

سرویس بازیکن ما نیز به اوت رفت تا ایتالیا به امتیاز 5 رسد.

توپ شفیعی در زمین ایتالیا فرود امد تا دو تیم در امتیاز 5 برابر شوند.

رالی زیبایی شکل گرفت و در نهایت توسط بازیکن ایتالیا تبدیل به امتیاز شد.

سرویس بازیکن ایتالیا خراب شد تا امتیاز ها برابر 6 شود.

آبشار عبادی پور در زمین ایتالیا فرود آمد تا ایران به امتیاز 7 رسد.

بازیکن ایتالیا دفاع شد تا هشتمین امتیاز برای ایران به دست آید.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 6 به سود ایران ثبت شد.

بعد از این وقفه امتیاز 9 برای ایران ثبت شد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت و دفاع در نهایت امتیاز 10 را برای ما  در پی داشت تا اختلاف امتیاز ها به 4 رسد.

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

بازی با نتیجه 11 بر 7 ادامه دارد.

آبشار بازیکن ایتالیا وارد زمین ما شد تا امتیاز 8 برای ایتالیا به دست آید.

علی اصغر مجرد ایران را به امتیاز 12 رساند.

توپ معروف به صورت جای خالی در زمین ایتالیا فرود آمد تا امتیاز 13 برای ایران رقم خورد.

سرمربی ایتالیا مجددا درخواست وقت استراحت کرد. (حساب کار تا به این لحظه 13 بر 8 است)

رالی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چند بار فت و برگشت در نهایت با خطای تور سعید معروف امتیاز 9 برای ایتالیا ثبت شد.

حمله پویا فیاضی ایران را به امتیاز 14 رساند.

سرویس فیاضی از روی تور رد نشد تا ایتالیا به امتیاز 10 رسد.

اعلام خطای تور از مدافعین ایتالیا ایران را به امتیاز 15 رساند.

خطای روی تور مدافعین ما امتیاز 11 را برای ایتالیا در پی داشت.

اسپک امیر غفور امتیاز ایران را به 16 رساند

دومین وقت استراحت فنی با نتیجه 16 بر 11 به سود ایران ثبت شد.

آبشار بازیکن ایتالیا امتیاز 12 رابرای تیمش در پی داشت.

اسپک عبادی پور ایران را به امتیاز 17 رساند.

امتیاز 13 برای ایتالیا ثبت شد.

جای خالی بازیکنان ما در زمین ایتالیا امتیاز 18 را برای ایران در پی داشت.

بازی با نتیجه 18 بر 15 به سود ایران ادامه دارد.

آبشار خوب پویا فیاضی از بغل دست نلی عبور کرد تا ایران به امتیاز 19 رسد.

توپ نلی به صورت جای خالی در زمین ایران فرود آمد تا حساب کار 19 بر 16 شود.

سرویس مستقیم نلی امتیاز 17 را برای ایتالیا در پی داشت.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

بازیکن ایتالیا در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز ها 19 بر 18 شود.

سرویس نلی از روی تور رد نشد تا امتیاز 20 برای ایران ثبت شود.

نلی دفاع شد اما توپ به خارج از زمین رفت تا امتیاز 19 برای ایتالیا به دست آید.

آبشار میلاد عبادی پور ایران را به امتیاز 21 رساند.

اسپک سرعتی بازیکن ایتالیا حساب کار را 21 بر 20 کرد.

سرویس مستقیم بازیکن ایتالیا امتیاز ها را برابر 21 کرد.

آبشار امیر غفور ایران را به امتیاز 22 رساند.

اسپک قشنگ و سرعتی میلاد عبادی پور  امتیاز 23 را برای ایران در پی داشت.

آبشار نلی به دست مدافعان ما برخورد کرد تا اختلاف امتیاز ها به یک رسد.

سرویس مستقیم بازیکن ایتالیا امتیاز ها را برابر 23 کرد.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

میلاد عبادی پرو دفاع شد اما توپ با فاصله کمی به خارج از زمین رفت تا امتیاز 24 برای ایرن ثبت شود.

دو تیم در امتیاز 24 برابر شدند.

سرویس بازیکن ایتالیا به تور برخورد کرد تا امتیاز ایران 25 شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز ها برابر 25 شود.

اشتباه نلی بازیکن ایتالیا ایران را به امتیاز 26 رساند.

رالی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت تبدیل به امتیاز برای ایتالیا شد تا دو تیم در امتیاز 26 نیز برابر شوند.

پس از آن امتیاز 27 برای ایران به دست آمد اما سرمربی ایتالیا به شدت به این اتفاق معترض بود و همین باعث شد بازی برای دقایقی متوقف شد و سپس دستور تکرار داده شد پس از آن آبشار نلی امتیاز 27 را برای تیمش در پی داشت.

آبشار سرعتی بازیکنان ما امتیاز ها را برابر 27 کرد.

اسپک بازیکن ایتالیا در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز 28 برای ایتالیا ثبتشود.

خطای تور مدافعین ایتالیا امتیاز ها را برابر 28 کرد.

ایتالیا با سرویس خوب نلی و عملکرد فوق العاده لیبروی در این ست با حساب کار 30 بر 28 به پیروزی رسید.

* ست چهارم/ ایران 17- ایتالیا 25

دو امتیاز برای ایران ثبت شد.

سرویس فیاضی به خارج از زمین رفت تا اولین امتیاز برای ایتالیا ثبت شود.

پویا فیاضی دفاع شد تا امتیاز ها برابر دو شود.

خطای تور بازیکنان ما امتیاز سوم رابرای ایتالیا در پی داشت.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت تبدیل به امتیاز برای ایتالیا شد.

آبشار شفیعی ایران را به امتیاز 3 رساند.

توپ بازیکن ایتالیا به صورت جای خالی در زمین ما فرود آمد تا حساب کار 5 بر 3 شود.

توپ بازیکن ایتالیا به اوت رفت تا ایران به امتیاز 4 رسد.

سرویس امیر غفور از روی تور رد نشد تا توپ و امتیاز از آن ایتالیا شود.

سرویس بازیکن ایتالیا هم به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران به 5 رسد.

پاس کوتاه بازیکن ایتالیا در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز 7 برای ایتالیا ثبت شود.

امتیاز 6 برای ایران به دست آمد.

آبشار ابزیکن ایتالیا امتیاز 8 را رایاشن در پی داشت.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8 بر 6 به سود ایتالیا رقم خورد.

میلاد عبادی پور دفاع شد تا حساب کار 9 بر 7 شود.

کار خوب بازیکن ایتالیا امتیاز 10 را برای تیمش در پی داشت.

آبشار بازیکن ایتالیا به اوت رفت تا هشتمین امتیاز برای ایران ثبت شود.

عملکرد خوب بازیکنان ایتالیا دو امتیاز پیاپی برایشان در پی داشت تا حساب کار 12 بر 8 به سود ایتالیا شود.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

بعد از این وقفه نیز دو امتیاز برای ایتالیا به دست آمد تا اختلاف امتیاز ها به 6 رسد.

امیر غفور بازیکن ایتالیا را دفاع کرد تا حساب کار 14 بر 10 شود.

رالی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت تبدیل به امتیاز برای ایتالیا شد.

 توپ پس از چند بار رفت و برگشت این باز نیز در زمین ایران فرود آمد تا ایتالیا به امتیاز 16 رسد.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 10 به سود ایتالیا ثبت شد.

امتیاز 17 برای ایتالیا رقم خورد.

آبشار پویا فیاضی در زمین ایتالیا فرود آمد تا ایران به امتیاز 17 رسد.

بازی با نتیجه 18 بر 11 ادامه دارد.

سرویس مستقیم بازیکن ایتالیا امتیاز 19 را برای تمیش در پی داشت.

کار خوب مجرد ایران را به امتیاز 12 رساند.

تک دفاع علی اصغر مجرد امتیاز 13 را برای ایران  در پی داشت.

امتیاز 20 برای ایتالیا ثبت شد.

آبشار یلی ایران را به امتیاز 14 رساند.

کار خوب مجرد حساب کار را 20 بر 15 کرد.

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

توپ بازیکن ایتالیا به صورت جای خالی در زمین ایران فرود آمد تا ایتالیا به امتیاز 21 رسد.

آبشار خوب یلی امتیاز 16 را برای ایران در پی داشت.

امتیاز 22 برای ایتالیا رقم خورد.

توپ شفیعی به دست مدافع برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا حساب کار 22 بر 17 شود.

عملکرد خوب بازیکنان ایتالیا باعث شد تا این ست با نتیجه 25 بر 17 به سود آن ها به پایان رسد.

* ست پنجم/ ایران 13- ایتالیا 15

امیر غفور اولین امتیاز را برای ایران ثبت کرد.

عملکرد خوب بازیکنان ایتالیا دو امتیاز پیاپی را برایشان رقم رد.

کار خوب پویا فیاضی امتیاز ها را برابر دو کرد.

ایتالیایی ها دو امتیاز دیگر کسب کردند تا حساب کار 4 بر دو شود.

توپ میلاد عبادی پور به دست مدافع ایتالیا  برخوردکرد و ایران را به امتیاز 3 رساند.

کار خوب نیلی امتیاز 5 را برای ایتالیا د پی داشت.

خطای روی تور بازیکن ایتالیا امتیاز 4 را برای ایران رقم زد.

سرویس فیاضی خراب شد تا توپ و امتیاز از آن ایتالیا شود.

سرویس بازیکن ایتالیا نیز به تور برخورد کرد تا اختلاف امتیاز به یک رسد.

سرویس مستقیم مجرد امتیاز ها را برابر 6 کرد.

آبشار بازیکن ایتالیا در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز 7 برای ایران رقم خورد.

سرویس بازیکن ایتالیا خراب شد دو تیم در امتیاز 7 برابر شوند.

اشتباه نلی امتیاز هشتم را برای ما در پی داشت.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 7 به سود ایران ثبت شد.

سرویس معروف با فاصله زیاد به خارج از زمین رفت تا امتیازها برابر 8 شود.

پاس بریده خوب بازیکنان ما امتیاز 9 را برای ایران در پی داشت.

دو تیم در امتیاز 9 برابر شوند.

آبشار پویا فیاضی ایران رابه امتیاز 10 رساند.

بازیکن ایتالیا نیز با آبشار خوبش امتیاز ها را برابر کرد.

سرویس مستقیم بازکن ایتالیا امتیاز 11 را برای تیمش در پی داشت.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

اسپک بازکن ما به دست بازیکن ایتالیا برخورد کرد و امتیاز ها رابرابر 11 کرد.

آبشار بازیکن ایتالیا امتیاز 12 را برای تیمش رقم زد.

خطای تور بازیکن ایتالیا امتیاز دو تیم را 12 کرد.

سرویس فیاضی خراب شد تا ایتالیا به امتیاز 13 رسد.

آبشار عالی معروف در زمین ایتالیا فرود آمد تا امتیاز ها برابر 13 شود.

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار سرعتی بازیکن ایتالیا از پشت خط امتیاز 14 را برایشان در پی داشت.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس مستقیم بازیکن ایتالیا امتیاز 15 را برایشان در پی داشت.

ست پنجم با حساب 15 بر 13 به سود ایتالیا به پایان رسید.

بدین ترتیب ایران  با یک کامبک باورنکردنی از سوی ایتالیا ۳-۲ بازنده شد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها