موج

جام جهانی والیبال؛

تیم ملی والیبال ایران و ژاپن در رقابت‌ های جام جهانی والیبال به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران در نهمین دیدارش در رقابت‌ های جام جهانی والیبال یک شنبه 21 مهر 98 از ساعت 13:50 دقیقه به مصاف تیم ملی والیبال ژاپن رفت.

* ست نخست/ ایران 16- ژاپن 25

عبادی پور ، یلی ، معروف ، فیاضی ، حضرت پور ، غلامی و مجرد ترکیب آغازی تیم ملی کشورمان در این بازی بودند.

اولین امتیاز برای ژاپن ثبت شد.

آبشار بازیکن ژاپن بعد از برخورد با دست مدافعان ما به خارج از زمین رفت تا دومین امتیاز نیز برای ژاپن رقم خورد.

عملکرد خوبی ژاپنی ها باعث شد تا دو امتیاز دیگر نیز به دست آوردند تا بازی 4 بر صفر شود.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

رالی زیبایی شکل گرفت و در نهایت با هوشیاری بالای سعید معروف امتیاز اول برای ایران به دست آمد.

جای خالی بازیکن ژاپن به خارج از زمین رفت تا امتیاز دوم برای ایران ثبت شود.

آبشار سرعتی بازیکن ژاپن امتیاز ها را 5 بر 2 کرد.

رالی زیبایی شکل گرفت و در نهایت توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت در زمین ایران خوابید تا امتیاز 6 برای ژاپن ثبت شود.

سرویس بازیکن ژاپن به خارج از زمین رفت تا امتیاز سوم برای ایران رقم خورد.

دفاع عالی از علی اصغر مجرد ایران را به امتیاز 4 رساند.

آبشار بازیکن ژاپن امتیاز 7 را برایشان در پی داشت.

سرویس مستقیم بازیکن ژاپن از دستای حضرت پور امتیاز 8 را برایشان رقم زد.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 4 به نفع ژاپن رقم خورد.

اشتباه سعید معروف امتیاز 9 را برای ژاپن در پی داشت.

توپ پویا فیاضی به دفاع برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 5 برای ایران ثبت شود.

جای خالی بازیکن ژاپن در زمین ایران خوابید تا اختلاف امتیاز ها 5 شود.

آبشار محکم میلاد عبادی پور امتیاز 6 را برای ایران رقم زد.

حرکت سریع بازیکن ژاپن امتیاز 11 را برایشان ثبت کرد.

آبشار بازیکن ژاپن به خارج از زمین رفت تا امتیاز 6 برای ایران به دست آید.

دفاع عالی یلی یک امتیاز برای ایران در پی داشت.

آبشار بازیکن ژاپن تبدیل به امتیاز برای آن ها شد.

آبشار مسعود غلامی امتیاز 9 را برای ایرن رقم زد.

بازی با نتیجه 14 بر 9 ادامه دارد.

امتیاز دهم برای ایران ثبت شد.

جای خالی بازیکن ژاپن در زمین ما فرود آمد و تلاش مسعود غلامی نتیجه ای در پی نداشت تا امتیاز ها 15 بر 10 شود.

دفاع عالی یلی و مجرد ایران را به امتیاز 11 رساند.

برتری ژاپنی ها تا جایی ادامه داشت که به امتیاز 16 رسیدند و در حالی که نتیجه بازی 16 بر 11 بود، وقت استراحت فنی دوم فرا رسید.

سرویس مستقیم بازیکن ژاپن امتیاز 17 را برای تیمش در پی داشت.

رالی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توپ با حرکت سرعتی بازیکن ژاپن در زمین ایران خوابید تا امتیاز 18 برای ژاپن به دست آید.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

حرکت سرعتی از علی اصغر مجرد ایران را به امتیاز 12رساند.

سرویس پویا فیاضی به تور برخورد کرد تا نوزهمین امتیاز برای ژاپن در تابلو ثبت شود.

جای خالی معروف در زمین ژاپن فرود آمد تا امتیاز13 برای ایران رقم خورد.

کار خوب بازیکن ژاپن امتیاز 20 را برای ژاپن در پی داشت.

جدال روی تور و تجربه بالای سعید معروف امتیاز 14 را برای ایران در پی داشت.

ضربه بازیکن ژاپن امتیاز 21 را برای تمیش ثبت کرد.

اشتباه بازیکنان ما امتیاز 22 را برای ژاپن رقم زد.

سرویس بازیکن ژاپن به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

سرویس عبادی پور به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 23 بر 15 شود.

حرت سرتی از پاس عالی معروف برای مسعود غلامی امتیاز 16 را برای ایران ثبت کرد.

سرویس غلامی به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 24 بر 16 شود.

آبشار سرعتی پویا فیاضی به خارج از زمین رفت تا امتیاز 25 برای ژاپن رقم خورد.

در نهایت ست  اول با نتیجه 25 بر 16 به سود ژاپن به اتمام رسید.

* ست دوم/ ایران 28- ژاپن 26

سرویس بازیکن ژاپن به خارج از زیمن رفت تا اولین امتیاز برای تیم کشورمان کسب شود. 

جای خالی بازیکن ژاپن امتیاز ها را برابر یک کرد.

رالی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت زمین ژاپن خوابید تا امتیاز دوم برای ایران ثبت شود.

دو تیم در امتیاز دو برابر شدند.

سرویس بازیکن ژاپن به خارج از رفت تا سومین امتیاز برای ایران رقم خورد.

سرویس پویا فیاضی به تور برخورد کرد تا امتیاز ها برابر 3 شود.

توپ یلی به دست دفاع ژاپن برخورد کرد و به بیرون از زمین رفت تا امتیاز 4 برای ایران به دست آید.

سرویس مجرد نیز به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ژاپن شود.

سرویس مستقیم بازیکن ژاپن امتیاز 5 را برای تیمش در پی داشت.

میلاد عبادی پور دفاع شد تا ششمین امتیاز برای ژاپن به دست آید.

آبشار میلاد عبادی پور امتیاز 5 را برای ایران رقم زد.

بازی با نتیجه 7 بر 5 ادامه دارد.

آبشار بازیکن ژاپن امتیاز 8 را برای تیمش در پی داشت.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 5 به سود ژاپن ثبت شد.

سرویس بازیکن ژاپن به تور برخورد کرد تا امتیاز ایران به 6 رسد.

پویا فیاضی بازیکن ژاپن را دفاع کرد تا ایران به امتیاز 7 رسد.

آبشار بازیکن ژاپن به دست مسعود غلامی برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 9 بر 7 شود.

امتیاز مستقیم از سرویس بازیکن ژاپن اختلاف امتیاز ها را 3 کرد.

آبشار بازیکن ژاپن امتیاز 11را برای تیمش در پی داشت.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط بازیکن ژاپن به خارج از زمین رفت تا امتیاز 8 برای ایران رقم خورد.

رالی زیبایی شکل گرفت و در نهایت با دفاع مجرد به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 12 بر 8 شود.

یک امتیاز برای ایران ثبت شد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت و دفاع در نهایت توسط یلی به دفاع برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 10 برای ایران به دست آید.

سرمربی ژاپن درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار میشیدا اختلاف امتیاز ها را به 3 رساند.

توپ یلی به تور برخورد کرد تا بازی 14 بر 10 شود.

آبشار علی اصغر مجرد به تور برخورد کرد تا امتیاز 15 برای ژاپن به دست آید.

سرانجام ژاپن زودتر به امتیاز شانزدهم رسید و وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 12 به سود ژاپن ثبت شد.

اولین امتیاز برای ایران ثبت شد.

آبشار بازیکن ژاپن در زمین ایران خوابید و تبدیل به امتیاز شد.

سرویس بایکن ژاپن به دست اسفندیار برخورد کرد وبه بیرون رفت تا امتیاز 18 برای ژاپن به دست آید.

رالی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت مسعود غلامی بازیکن ژاپن را دفاع کرد تا ایران به امتیاز 14 رسد.

آبشار بازیکن ژاپن اختلاف امتیاز ها را به 5 رساند.

حرکت سرعتی مسعود غلامی امتیاز 15 را برای ایران ثبت کرد.

سرویس مستقیم اسنفدیار تبدیل به امتیاز شد.

سرمربی ژاپن درخواست وقت استراحت کرد.

دفاع روی تور عالی بازیکنان ما امتیاز 17 را برایمان رقم زد.

توپ پس از چند بار رفت وبرگشت در نهایت توسط پویا فیاضی به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 20 بر 17 شود.

آبشار یلی امتیاز 18 را برای ایران در پی داشت.

آبشار سرعتی و محکم بازیکن ژاپن اختلاف امتیاز ها را مجددا به 3 رساند.

توپ در رفت وبرگشت در نهایت با آبشار مجرد امتیاز 19برای ایران به دست آمد.

یک رالی زیبایی شکل گرفت و در نهایت توسط یلی امتیاز 20 برای ایران ثبت شد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت با حمایت بازیکنان ما همراه نبود و امتیاز 22 را برای ژاپن در پی داشت.

آبشار پویا فیاضی تبدیل به امتیاز شد تا بازی 22 بر21 ادامه داشته باشد.

آبشار فیاضی به خارج از زمین رفت تا امتیاز 23 برای ژاپن رقم خورد.

سرویس بازیکن ژاپن نیز به خارج از زمین رفت تا اختلاف امتیازها مجددا به یک رسد.

بازیکن ژاپن دفاع شد تا دو تیم در امتیاز 23 برابر شوند.

آبشار بازیکن ژاپن به دست اسفندیار برخورد کرد و امتیاز 24 برای ژاپن ثبت شد.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت بازیکن ژاپن توسط اسفندیار دفاع شد تا دو تیم در امتیاز 24 برابر شوند.

آبشار بازیکن ژاپن به دست معروف برخورد کرد به خارج از زمین رفت تا ژاپن به امتیاز 25 رسد.

اشتباه بازیکنان ژاپن باعث شد تا دو تیم در امتیاز 25 برابر شوند.

امتیاز 26 برای ژاپن ثبت شد.

آبشار یلی امتیاز ها را برابر 26 کرد.

دفاع عالی از علی اصغر مجرد ایران را به امتیاز 27 رساند.

آبشار عالی بازیکنان کشورمان امتیاز دیگری برای ایران در پی داشت تا ست دوم با نتیجه 28 بر 26 به نفع ایران ثبت شود.

* ست سوم/ ایران 13 ژاپن 25

اولین امتیاز برای ژاپن ثبت شد.

آبشار پویا یلی در زمین ژاپن خوابید تا امتیاز ها برابر یک شود.

سرویس مسعود غلامی خراب شد تا دومین امتیاز برای ژاپن رقم خورد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط یلی تبدیل به امتیاز شد.

آبشار بازیکن ژاپن در زمین ایران خوابید تا امتیا زها 3 بر 2 شود.

آبشار علی اصغر مجرد به خارج از زمین رفت تا امتیازها 4 بر 2 شود.

جای خالی پویا فیاضی ایران را به امتیاز 3 رساند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت با جای خالی بازیکن ژاپن در زمین ما خوابید تا امتیاز 5  برای ژاپن ثبت شود.

دفاع سعید معروف با اختلاف کمی به خارج از زمین رفت تا اختلاف امتیازها به 3 رسد.

حرکت سریع اسفندیار امتیاز 4 را برای ایران در پی داشت.

توپ بازیکن ژاپن دفاع شد اما به خارج از زمین رفت تا امتیاز 7 برای ژاپن رقم خورد.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8 بر 4 به سود ژاپن ثبت شد.

سرویس میشیدا به دست مدافعان ما برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 9 برای ژاپن به دست آید.

آبشار بازیکن ژاپن به تور برخورد کرد تا امتیاز 5 برای ایران رقم خورد.

امتیاز 10 برای ژاپن ثبت شد تا اختلاف امتیاز ها 5 شود.

دفاع روی تور مسعود غلامی ایران را به امتیاز 6 رساند.

آبشار میشیدا امتیاز 11 را برای ژاپن در پی داشت.

آبشار یلی به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 12 بر 6 شود.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن ژاپن به خارج از زمین رفت تا امتیاز 7 برای ایران به دست آید.

آبشار سرعتی میشیدا امتیاز 13 را برای ژاپن ثبت کرد.

حرکت سرعتی یاما اوچی ژاپن را به امتیاز 14 رساند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط اسفندیار به خارج از زمین رفت تا امتیاز 15 برای ژاپن رقم خورد.

توپ پویا فیاضی به دست دفاع برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران به 8 رسد.

اسپک بازیکن ژاپن امتیاز 16 را برای ژاپن در پی داشت.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 8 به سود ژاپن ثبت شد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت تبدیل به امتیاز 17 برای ژاپن شد.

سرویس بازیکن ژاپن به خارج از زمین رفت که در بازبینی امتیاز  به ژاپن داده شد تا امتیاز ها 18 بر 8 شود.

امتیاز ایران به 9 رسید.

اسفندیار دفاع شد اما توپ به خارج از زمین رفت تا امتیاز 10 برای ایران رقم خورد.

سرویس فیاضی به تور برخورد کرد تا امتیاز برای ژاپن 19 شود.

توپ اسفندیار به دست مدافعین ژاپنی برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 11 برای ایران ثبت شود.

سرویس مجرد به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ژاپن شود. 

خطای اسفندیار امتیاز 21 را برای ژاپن در پی داشت. بازی در این لحظه 21 بر 11 است.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توپ اسفندیار پس از برخورد به دست مدافعین به خارج از زمین رفت تا امتیاز 12 برای ایران ثبت شود.

سرویس کریمی به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 22 بر 12 شود.

آبشار پویا یلی ایران را به امتیاز 13 رساند.

عملکرد خوب بازیکنان ژاپن دو امتیاز پیاپی را برایشان در پی داشت.

میلاد عبادی پور دفاع شد تا امتیاز 25 برای ژاپن رقم خورد.

در نهایت ست سوم با نتیجه 25 بر 13 به سود ژاپن رقم خورد.

* ست چهارم/ ایران 21- ژاپن 25

اولین امتیاز برای ایران ثبت شد.

آبشار بازیکن ژاپن در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز ها برابر شود.

توپ پس از چند بار رفت برگشت در نهایت توسط یلی به دفاع برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز برای ایران دو شود.

ضربه بد پویا یلی امتیاز دوم را برای ژاپن در پی داشت.

سرویس بازیکن ژاپن به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها3 بر 2 شود.

آبشار بازیکن ژاپن امتیاز ها را برابر 3 کرد.

توپ بازیکن ژاپن دفاع شد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 4 برای ژاپن به دست آید.

دو تیم در امتیاز 4 برابر شدند.

آبشار بازیکن ژاپن در منطقه 4 زمین  فرود آمد تا امتیاز ژاپن 5 شود.

اسپک میلاد عبادی پور امتیازها را برابر 5 کرد.

رالی زیبایی شکل گرفت وتوپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توپ به دست غلامی برخورد کرد و تبدیل به امتیاز برای ژاپن شد.

ایشیکاوا امتیاز 7 را برای ژاپن به دست آورد.

آبشار پویا یلی امتیاز 6 را برای ایران رقم زد.

سرویس میلاد به خارج از زمین رفت تا اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8 بر 6 به سود ژاپن شکل گیرد.

آبشار سرعتی بازیکن ژاپن به سرپنجه یلی برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 9 برای ژاپن ثبت شد.

امتیاز 7 برای ایران رقم خورد.

آبشار سرعتی میشیدا دهمین امتیاز را برای ژاپن در پی داشت.

امتیاز هشتم توسط اسفندیار برای ایران به دست آمد.

توپ بازیکن ژاپن در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز 11 را برای ژاپن ثبت شود.

سرویس ایشیکاوا به خارج از زمین رفت تا ختلاف امتیاز ها به دو رسد.

امتیاز دوزادهم برای ژاپن رقم خورد.

حرکت سرعتی علی اصغر مجرد امتیاز 10 را برای ایران در پی داشت. بازی تا به این لحظه 12 بر 10 است.

مسعود غلامی بازیکن ژاپن را دفاع کرد تا امتیاز 11 برای ایران به دست آید.

میلاد عبادی پور نیز اینبار میشیدا را دفاع کرد تا دو تیم در امتیاز 12 برابر شوند.

فکوزاوا امتیاز 13 را برای ژاپن گرفت.

سرویس میشیدا به تور برخورد کرد تا امتیاز ها برابر 13 شود.

توپ ایشیکاوا به دست میلاد برخورد کرد تا امتیاز 14 برای ژاپن ثبت شود.

پویا یلی امتیاز ها را برابر 14 کرد.

امتیاز 15 برای ژاپن ثبت شد.

دریافت بد بازیکنان ما امتیاز 16 را برای ژاپن در پی داشت.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 14 به سود ژاپن رقم خورد.

توپ اسفندیار در منطقه 4 زمین ژاپن فرود آمد تا امتیاز 15 برای ایران به دست آید.

سرویس بازیکن ما خراب شد تا امتیاز ها 17 بر 15 شود.

پاس اسفندیار به دفاع برخورد کرد و به اوت رفت تا امتیاز برای ایران 16 شود.

اسنفدیار دفاع شد تا امتیاز 18 برای ژاپن رقم خورد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت با ضربه فکوزاوا به دست مدافعان ما برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز ژاپن 19 شود. بازی تا به این لحظه 19 بر 16 است.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن ژاپن به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران 17 شود.

آبشار سرعتی ایشیکاوا بیستمین امتیاز را برای ژاپن در پی داشت.

امتیاز ژاپن به 21 رسید.

کار خوب سعید معروف ایران را به امتیاز 18 رساند.

آبشار بازیکن ژاپن به خارج از زمین رفت تا امتیاز برای ایران 19 شود.

فکوزاوا امتیاز 22 را برای ژاپن به دست آورد.

سرویس میشیدا به خارج از زمین رفت تا اختلاف امتیاز ها دو شود.

امتیاز 23 برای ژاپن ثبت شد.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن ژاپن به خارج از زمین رفت تا امتیاز 21 برای ایران رقم خورد.

میشیدا امتیاز 24 را برای ژاپن گرفت.

در نهایت این بازی با نتیحه 25 بر 21 به سود ژاپن به پایان رسید. تا در مجموع 3 بر 1 برنده بازی شوند و همچنان در کورس باقی بمانند.

ایران هم پنجمین شکست خود را در این تورنمنت تجربه کرد و در جایگاه هشتم باقی ماند.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

نظرات:
  • پاسخ

    باسلام وخسته نباشید.دارم والیبال ایران بازاپن را میبینم.چند دقیقه پیش به بازی آقای عبادی مطلبی نوشتم که بتظرم کادر فنی چطور فهمیدند معجزه است.اما ست دوم هم اگر آقای عبادی میماند مطمئن باشید که ایران بازهم میباخت!

دیدگاه

مهمترین اخبار

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها