در مخابرات منطقه همدان صورت گرفت: دیدار از خانواده شهید عربعلی و شهید علی به جامه با حضور گرزین مدیریت مخابرات منطقه همدان و مسئولین محلی در لالجین.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، سلسله جلسات تجدید میثاق با شهیدان به صورت مستمر در مخابرات منطقه همدان برگزار می شود و  در جلسه اخیر تجدید میثاق با خانواده شهید عربعلی و شهید علی به جامه با حضور  گرزین مدیریت مخابرات منطقه همدان  و مسئولین محلی در لالجین صورت گرفت..