ساعت پخش اصلی برنامه‌ها در شبکه نهال از ساعت ۱۴ تا ۱۹ و بازپخش آن از ساعت ۱۹ تا ۲۴ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج، هم‌زمان با تعطیلی کودکان و پایان یافتن امتحانات مدارس،   شبکه کودک برنامه‌های خود را تا ساعت ۲۴ برای مخاطبانشان تغییر داد.

به این ترتیب ساعت پخش اصلی برنامه‌ها از ساعت ۱۴ تا ۱۹ و بازپخش آن از ساعت ۱۹ تا ۲۴ خواهد بود.

از اول تیر ماه تا آخر شهریور ماه، هم ساعت پخش برنامه‌ها از ساعت ۱۴ تا ۲۴ خواهد بود.