به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء سی ام قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: