به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: