به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: