به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: