به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: