به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: