به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: