به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: