به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: