به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: