به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: