به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: