به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء دوزادهم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: