به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: