به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء دهم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: