به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء نهم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: