به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء هفتم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: