به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء ششم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: