به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء پنجم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: