به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء چهارم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: