به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء سوم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: