به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء دوم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: