به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء اول قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: