جلیل رسولی گفت: هنرمندان می توانند از آثار هنرمندان دیگر الهام بگیرند ولی نباید کپی کنند پس موضوع ایده برداری با کپی کردن خیلی با هم فرق دارند و این دو را نباید با هم یکی بدانیم.

جلیل رسولی، هنرمند خوشنویس درباره دستور معاون هنری وزارت ارشاد برای پیگیری کپی آثار هنری به خبرنگار تجسمی خبرگزاری موج گفت: اگر دستور معاون هنری در خصوص رسیدگی به موضوع کپی آثار هنری در وزارت ارشاد اجرا شود خیلی خوب و موثر است. هدف این کار بسیار مهم است زیرا اگر هدفمند پیش رویم می توانیم این معضل بزرگ حوزه هنر را برطرف کنیم. اما اگر این کار را در نیمه راه رها کنیم ضربه بدتری به بدنه هنر وارد می شود پس اگر مسئولین این کار را پیگیری می کنند باید با اصول پیش روند.

رسولی در ادامه بیان کرد: به نظر من دولت و قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کنند، زیرا باید قانون خاصی در نظر گرفته شود تا این افراد از کپی کردن آثار هنری پرهیز کنند. این افراد باید از سوی قوه قضاییه مورد پیگرد قرار گیرند و جریمه های سنگینی برای آن ها در نظر گرفته شود تا دیگر سراغ این کار نروند.

این خطاط تاکید کرد: همچنین این کار باید با نظر کارشناسان هنری صورت گیرد زیرا من معتقدم کار باید به دست کاردان سپرده شود. کارشناسان هنری علم این کار را دارند و به راحتی تشخیص می دهند که یک اثر کپی است پس نظر این افراد مهم و چاره ساز است.

جلیل رسولی در ادامه خاطرنشان کرد: هنرمندان می توانند از آثار هنرمندان دیگر الهام بگیرند ولی نباید کپی کنند پس موضوع ایده برداری با کپی کردن خیلی با هم فزق دارند و این دو را نباید با هم یکی بدانیم.