اگر تولید ملی در جامعه ای رونق یابد، در آن جامعه اشتغال افزایش پیدا کرده، ارزش پول افزایش یافته، قدرت اقتصادی مردم و کشور مستحکم می شود.

محمودرضا امینی : سال 97 ، سالی بود که علیرغم همه مشکلات، ملت ایران با مقاومت توانست از بن بست ها و فشارهای ایجاد شده از سوی دشمنان عبور کرده و خود را برای مقاومتی تازه آماده کند.

مقاومتی که اگر اتفاق نمی افتاد، شاید توطئه دشمنان برای ایجاد وضعیت ویژه در کشورمان به نتیجه می رسید.

با وجود مقاومت های مردم، اما اقتصاد کشور همچنان در ابعاد مختلف دارای مشکلات اساسی است. مشکلاتی از جمله کاهش ارزش پولی، عدم ایجاد اشتغال و مشکلات بر سر راه تولید که متاسفانه این مسائل یک وضعیت نگران کننده ای را در جامعه فراهم کرد.

به طور قطع مهمترین مسئله برای برون رفت از این وضعیت، افزایش و دقت در تولید ملی و ایجاد وضعیت رونق در تولید است.

اگر تولید ملی در جامعه ای رونق یابد، در آن جامعه اشتغال افزایش پیدا کرده، ارزش پول افزایش یافته، قدرت اقتصادی مردم و کشور مستحکم می شود.

توجه به رونق تولید، یعنی باور این مهم که ما هستیم و خودمان باید اقتصاد را درست کنیم.

توجه به رونق تولید ، یعنی امیدی به دیگران نداریم و خودمان با قدرت مشکلات اقتصادی را برطرف می کنیم.

توجه به رونق تولید، یعنی گم شده خود را در دستان پرقدرت مردم، فکر و کارآفرینی جوانان و تفکر دانشگاهیان جستجو می کنیم.

توجه به رونق تولید، یعنی تقویت خودباوری برای حل مهمترین مشکلاتی که دشمنان سر راه ملت ایران قرار داده اند.

امروز دشمنان ما باور دارند که در جنگ اقتصادی موفق بوده و روز به روز می توانند ما را زمین گیرتر کنند. توجه به رونق تولید، یعنی حرکت در مسیر موفقیت و پیروزی بر دشمن.

و بالاخره اینکه، توجه به رونق تولید یعنی توجه به پایداری نظام مقدس  جمهوری اسلامی ایران.