تمام اجراهای پارسا خائف در برنامه استعداد یابی عصر جدید

اجرای پارسا خائف در نیمه نهایی عصر جدید

اجرا پارسا خائف در فینال عصر جدید