گروه دختران نینجا اولین اجرای قسمت پنجم

دومین اجرای دختران نینجا

اجرای دختران نینجا در مرحله سوم نیمه نهایی