با تلاش و تماس های مکرر رییس شورای شهر با اعضای شورای شهر نخستین جلسه شورا با دو ساعت تاخیر در سال ٩٨ تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار موج نخستین جلسه اعضای شورای شهر  با دو ساعت تاخیر تشکیل شد.

پیشتر زهرا نژاد بهرام اعلام کرده بود امروز جلسه شورا تشکیل نخواهد شد.اولین جلسه شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۸