زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر در تذکری خطاب به شهردار تهران گفت:متاسفانه ستاد استقبال از بهار هنوز در سطح شهر تهران فعال نشده است .

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر در تذکری خطاب به شهردار تهران گفت:متاسفانه ستاد استقبال از بهار هنوز در سطح شهر تهران فعال نشده است.

وی افزود:با توجه به شرایط خاص جامعه که نیاز به فرصت اتحاد و هم بستگی و بازتولید اعتماد اجتماعی بیش از گذشته احساس می شود، پرداختن به این موضوعات ضروری است.

وی تاکید کرد:امیدوارم در روزهای آتی فعالیت های بیشتری در ارتباط با بحث استقبال از بهار را در سطح شهر شاهد باشیم.